น้ำยาฆ่าเชื้อ ไวรัสและแบคทีเรีย MULTI-100

MULTI-100 เป็นน้ำยาที่ใช้ฆ่าเชื้อไวรัส และแบคทีเรียที่ได้รับมาตรฐานจาก อย.ประเทศไทย 2 ใบ, อย.ประเทศสหรัฐอเมริกา (US FDA) 2 ใบ และ กปศ. 1 ใบ ใช้ในวงการอุตสาหกรรมมากกว่า 10 ปี ชื่อทางการค้าในตลาดต่างประเทศ คือ Clarity (EPA Registration No. 65402-3) ซึ่งมีส่วนผสมหลักประกอบไปด้วย Peroxyacetic Acid (PAA) 15% และ Hydrogen Peroxide (H2O2) 10.5% หรือเรียกว่า Peracetic Acid Hydrogen Peroxide (PAHP) ซึ่งเป็นสารที่ศักยภาพในการกำจัดไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา โดย PAHP จะทำการสร้าง Reactive Oxygen Species (ROS) ประเภท hydroxyl radical ในระหว่างการสลายตัว ดังสมการ

การสลายตัวของโครงสร้างทางเคมี น้ำยาฆ่าเชื้อ


ภาพแสดงการสลายตัวของ Peroxyacetic Acid (PAA) และ Hydrogen Peroxide (H2O2) (อ้างอิง และดัดแปลงจาก C.Lubello, et al. 2004 และ V. Prakash Reddy, et al. 2005)

hydroxyl radical ที่เกิดขึ้นจะไปทำลายพันธะเคมี โครงสร้างโปรตีน ลิพิด DNA และ Nucleic acids ซึ่งเป็นสารพันธุกรรมของไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา (ดังปฏิกิริยาที่แสดงในเอกสารหมายเลข 1) โดยไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างที่เป็นอันตราย การฆ่าเชื้อด้วย PAHP , PAA และ H2O2 จึงเป็นวิธีการมาตรฐานของการฆ่าเชื้อทางการแพทย์ ในส่วนของ MULTI-100 นั้นได้รับการทดสอบประสิทธิภาพที่ความเข้มข้น 1:300 ต่อเชื้อไวรัส Swine Influenza (H1N1) ที่เป็นสาเหตุของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ 2009 ที่เวลา 1 นาที ด้วยวิธี Sephadex LH-20 ได้ผลดังตาราง

ตารางแสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพน้ำยาฆ่าเชื้อ MULTI-100 กับไวรัส H1N1

Agents Titer after contacting with agents (log 10)
MULTI-100 0
Control 3.75

Stock virus : SIV (06CB1) virus titer = 106.66 TCID50/ml

ผลการทดสอบจากหน่วยชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ณ วันที่ 3 มี.ค. 2553)

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยา MULTI-100

และได้รับการทดสอบประสิทธิภาพที่ความเข้มข้น 1:100 ต่อเชื้อไวรัส Avian Influenza (H5N1) ที่เป็นสาเหตุของไข้หวัดนก ที่เวลา 1 นาที ตามหลัก Office International des Epizootics (OIE) ได้ผลดังตาราง

ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพน้ำยาฆ่าเชื้อ Multi-100 กับไวรัส H5N1

ชนิดยาฆ่าเชื้อและความเข้มข้นที่ใช้ (โดยปริมาตร)

เวลาที่น้อยที่สุดที่สามารถทำลายเชื้อไข้หวัด

Multi-100 (1:100)

1 นาที

Multi-100 (1:200)

1 นาที

Multi-100 (1:300)

1 นาที

ผลการทดสอบจากหน่วยชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ณ วันที่ 12 ธ.ค. 2551) ดังเอกสาร

ผลการทดสอบจากหน่วยชันสูตรโรคสัตว์ เรื่องน้ำยาฆ่าเชื้อ


เอกสารอ้างอิง

          Claudio Lubello, Riccardo Goria, Francesco Paolo Nicese, Francesco Ferrini (2004). Municipal-treated wastewater reuse for plant nurseries irrigation. p.2939–2947

 

          V. Prakash Reddy, Ayse Beyaz, George Perry, Marcus S. Cooke, Lawrence M. Sayre, Mark A. Smith (2005).  The Role of Oxidative Damage to Nucleic Acids in the Pathogenesis of Neurological Disease. p. 535-544


keyboard_arrow_up